پرداخت ریالی اشتراک

لطفاً بعد از واریز فیش واریزی را از طریق تلگرام برای پشتیبان ارسال نماید.

پشتیبانی در تلگرام Digiclub_support@ 

هزینه اشتراک ها

سه ماهه 2.190.000 تومان
شش ماهه 3.590.000 تومان
یک ساله 5.390.000 تومان